Matriculacions

Buscar

facebooktwitterInstagramgwido

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya convoca les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i publica el calendari de matriculacions al Grau Professional i el calendari de les proves d'accés. El Centre Autoritzat d’Ensenyaments Artístics Professionals de Música de Palafrugell publicarà el calendari per tal de poder inscriure’s en el termini establert i elaborarà un calendari de matriculacions i publica les dates i horaris de les proves d’accés.

Els alumnes que ja estan cursant estudis al centre i que volen renovar la matrícula per al curs següent han d'omplir un document de reserva de plaça durant el període d'inscripció. Posteriorment hauran de formalitzar la sol·licitud de matrícula.

Els sol·licitants de nou ingrés que volen accedir al Grau Professional han de fer les proves d'accés i la inscripció al Centre Autoritzat d’Ensenyaments Artístics Professionals de Música de Palafrugell en els terminis corresponents. Si superen la prova d'accés, han de formalitzar la matrícula en el termini establert.


Participants en el procés i requisits


Cal que presentin la sol·licitud les persones que volen accedir als ensenyaments professionals de música.

S'accedeix als ensenyaments professionals de música o de dansa mitjançant la superació de la prova especifica d’accés.

Es pot accedir a un curs del Grau Professional diferent del primer, sense haver fet els cursos anteriors, mitjançant la superació d'una prova especifica en què l'aspirant demostra que té la maduresa, les condicions, els coneixements i les capacitats necessaris per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

També cal que presentin la sol·licitud les persones que ja estan cursant aquests ensenyaments i les persones que ja estan cursant aquests ensenyaments i volen canviar de centre.


Presentació de sol·licituds


La prova especifica d’accés a aquests ensenyaments i la inscripció a un determinat centre es formalitzen mitjançant una única sol·licitud que es presenta, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat, en el centre on es vol fer la prova.

En el mateix termini, es poden presentar altres sol·licituds de a centres diferents al de prova sense que això constitueixi una duplicitat.


Calendari de inscripcions i matricula


Abans de la data de la prova d’accés, cada centre publicarà al seu tauler d'anuncis l'oferta de places per curs i especialitat, el termini per presentar reclamacions, la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva i, amb data a deterninar, la llista d'alumnes admesos del primer curs dels ensenyaments professionals.

Podeu trobar el calendari d’inscripció i les dates de les proves d’accés a Accés al centre.


Documentació que s'ha de presentar i criteris de prioritat


Documentació:

  • Original i fotocopia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne es menor d'edat també s'ha de presentar:

  • Original i fotocopia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocopia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant es estrangera, de la targeta de residencia on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Criteri específic de prioritat que s'aplica: qualificació de la prova d’accés.

Podeu descarregar en un sol document la guia dels tràmits i la documentació que cal presentar.


Assignació


En l’admissió en aquests ensenyaments les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova d’accés. Si la demanda de places es superior a l'oferta de places de l'especialitat, s'adjudicaran prioritàriament a les persones que han superat les proves d’accés en el centre.

En els ensenyaments professionals de música, en el cas de situacions d’empat es desempata a partir de la qualificació obtinguda en la part d’instrument de la prova d’accés i, si encara es manté la situació d’empat, s’aplica el sorteig per obtenir el número de desempat, aquest sorteig es fa a cada centre, després de la publicació de la llista de sol·licituds al centre amb la puntuació provisional.

De segon a sisè curs de Grau Professional de música, cada centre farà una reserva del 10% de les places vacants per als alumnes amb trasllat d'expedient.


Matricula


Els alumnes admesos han de formalitzar la matricula en les dates que es detallen en el següent apartat: Consultar calendari

Instagram de l'Escola / l'Energia